Get 5% coupon for your first purchase!

Easy Shinobue Playing Method and Japanese Famous Pieces - For Advanced - (Book, CD)


Shinobue Score Book For Advanced Player

 • Recommended for Advanced
 • Written in Japanese
 • CD is Optional
 • Shinobue Used in CD: 7 holes / 7 hon choshi (B)
 • Pages: 101 Pages
 • Order Processing Time: About 2-14 Business Days

Contents: 

 • Practice (Daikan-on: 8, 2, 3)
 • Practice (Daikan-on: 4)
 • Practice (Roku Meri, 6 Meri)
 • Practice (Yon Kari 4 Kari)

Pieces: 

 1. Hamachidori
 2. Hora Nero Nen Nero
 3. Nen Neko Negata
 4. Bangamuri
 5. Sunayama
 6. Nenne no Yaaya
 7. Yuyake Koyake
 8. Nen Neko Kororoko
 9. Jugoya Otsuki San
 10. Chisai Aki Mitsuketa
 11. Aoba no Fue (Advanced ver. D minor)
 12. Hitotsu toya
 13. Wasurena Gusa wo Anata ni
 14. Azami no Uta
 15. Jusanya
 16. Naniwa Kouta
 17. Kitaguni no Haru
 18. Furusato
 19. Chikuma Gawa
 20. Kagokaki
 21. Yosakoi Bushi
 22. Hietsuki Bushi
 23. Jusan no Sunayama
 24. Shishiodori no Komoriuta
 25. Toramai <Tori Bayashi>
 26. Nikko Waraku Odori
 27. Hirosaki Neputa
 28. Haneko Odori <Uchi Bayashi>
 29. Souma Bon Odori Uta
 30. Awa Odori <Yoshino Gawa>
 31. Awa Odori <Yoshinoko>
 32. Sado Okesa
 33. Aizu Bandaisan
 34. Chakkiri Bushi
 35. Kanto Bayashi <Nagashi Daiko>
 36. Kanto Bayashi <Hon Daiko>
 37. Tenryu Kudareba
 38. Hachijo Taiko Bayashi
 39. Edo Matsuri Bayashi from <Yatai>
 40. Temari Uta
 41. Ame
 42. Jogashima no Ame
 43. Furusato
 44. Nozaki Kouta
 45. Fuyu no Yoru
 46. <Rokudan> from Soukyoku [Rokudan]
 47. Genroku Hanami Odori (Nagauta)
 48. Chidori no Kyoku
 49. Hakone Hachiri (Hakone Mago Uta)
 50. Ringo Oiwake
 51. Takeda Bushi
 52. Tsugaru Yamauta
 53. Komoro Magouta
 54. Kariboshi Kiriuta
 55. Esashi Oiwake <Mae Uta, Okuri Bayashi>
 56. Esashi Oiwake <Hon Uta>


Ask a Question

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question